El pla director del clavegueram de Calonge proposa invertir 50 milions d'euros

L’Ajuntament de Calonge ha acollit aquesta setmana la presentació del Pla Director del Clavegueram del municipi, un document que ha elaborat l’empresa concessionària SOREA, amb mitjans tècnics de l’empresa Aqualogy, especialitzada en aquests tipus d’estudis,

on també han col·laborat activament els tècnics de l’Ajuntament i que fa una diagnosi de l’estat de la xarxa de clavegueram de Calonge, a l’hora que planteja diverses actuacions futures.

 

 

A la presentació van assistir representants del Consorci de la Costa Brava, de l’Empresa Mixtad'Aigües de la Costa Brava, de Sorea, Aqualogy, així com l’alcalde de Calonge i diversos regidors i tècnics del municipi.

El pla director proposa fer un total de 261 actuacions, dividides en prioritat alta, mitja i baixa amb una inversió total de 50,7 milions d’euros. Aquestes actuacions futures aniran encaminades a millorar funcionament hidràulic de les xarxes, tant de residuals com de pluvials, així com també contempla aspectes medi ambientals per reduir la contaminació en episodis de pluja i millorar la gestió de la xarxa. En aquest sentit, s’actuarà per anar cap a una xarxa realment separativa, i es preveu reduir al màxim l’entrada d’aigua de pluja a la xarxa residual, ampliar la xarxa de pluvials, optimitzar els punts de sobreeiximent, i augmentar la capacitat de desguàs, entre d’altres. La inversió es repartirà en 36 actuacions en la xarxa en alta, per import de 12,4 milions d’euros, 107 actuacions a la xarxa mitja, amb un total de 26,5 milions, i 118 actuacions en baixa, per valor de 11,8 milions. El Pla Director proposa el desenvolupament d’aquestes inversions lligades al desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística de Calonge, de manera que les inversions es durien a terme de forma progressiva durant el període de vigència del POUM.

El Pla Director del Clavegueram també ha permès conèixer en detall la morfologia de la xarxa de sanejament, analitzar els problemes de funcionament del clavegueram actuals i futurs i proposar solucions per resoldre les deficiències detectades i les que es poden produir en un futur amb els creixements previstos en el POUM. Aquest document permet també establir una visió global i fer una planificació a llarg termini que permetrà optimitzar la inversió.

L’alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha explicat que aquest Pla Director és “un bon instrument de futur, que era molt necessari i que defineix d’on partim i on volem arribar”. Soler ha afegit que “el nostre municipi va viure un sistema de creixement i desenvolupament urbanístic durant els anys 60 i 70 que no va tenir massa en compte la gestió de la xarxa de clavegueram, sense massa planificació i sense tenir una visió global. Ara aquest pla director ens permet saber exactament on som, detectar les mancances i posar fil a l’agulla per resoldre-les”.  

168 quilòmetres de xarxa i 3.200 pous

En la fase d’anàlisi de la xarxa actual, el document fixa que Calonge disposa d’una xarxa amb una longitud total de gairebé 168 quilòmetres i detecta 3.200 pous. Aquesta anàlisi també ha permès detectar diverses mancances en el funcionament de la xarxa en temps de pluja, que comporten una manca de capacitat de la xarxa deguda a aspectes com una xarxa amb diàmetres petits, la baixa pendent o fins i tot contrapendents en alguns punts i unes condicions de contorn desfavorables. Per altra banda, i especialment després de l’endegament de la riera de Calonge i el Rec Madral, el Pla Director assenyala el correcte funcionament de les rieres endegades. Pel que fa a la xarxa residual i unitària, la diagnosi assenyala un funcionament correcte en episodis secs i inadequat en els episodis de pluja davant de l’entrada d’aquesta aigua de pluja a la xarxa de les baixants del edificis o d’embornals mal connectats, entre d’altres.