El contracte amb la nova concessionària de recollida d’escombraries i neteja viària entra en vigor l’1 de desembre

L’Ajuntament de Palafrugell i l’empresa Urbaser SA han signat el nou contracte per al servei de neteja viària, mercats, platges, recollida de residus municipals de procedència domèstica, no domèstica, recollides específiques, el seu transport a l’abocador i per a la gestió de la deixalleria.

El nou contracte, segons l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha de servir per “donar resposta a les necessitats del municipi de Palafrugell en la gestió de les escombraries, en la neteja urbana i en la deixalleria. A més, la modernització del parc de vehicles i de contenidors ha de permetre fer un salt qualitatiu en la gestió dels residus i incidir en els canvis que a dia d’avui s’estan produint”.

El contracte ve ser adjudicat a la nova empresa concessionària en el Ple del dia 14 de juliol de 2015 per un import total de 3.036.729,57 euros/any, amb una durada de  vuit anys, amb possibilitat d’una prorroga de dos anys (1+1 any). El concessionari iniciarà el servei a partir del dia 1 de desembre de 2015. El contracte contempla la subrogació de tots els treballadors actuals (aproximadament unes 70 persones). 

Les principals característiquesdel servei pel que fa referència als residus són: concentrar els serveis en una única empresa. Només es manté amb el Consell Comarcal del Baix empordà la recollida dels iglús de la selectiva i alguns contenidors d’envasos en les zones menys sensibles. La resta de recollides de les diferents fraccions, tant en l’àmbit comercial com en el domèstic,  s’assumeixen directament; les àrees de contenidors disposaran de les 5 fraccions, amb les mínimes excepcions que siguin necessàries per raons d’espai; ampliació de l’àmbit de la recollida porta a porta domèstica, el fet de disposar de vehicles de recollida més petits permetrà millorar l’accés a determinats carrers; ampliació de les freqüències i de les rutes de la recollida comercial, fent especial incidència en el plàstic  i els envasos  i la orgànica; aposta per un únic sistema de recollida que serà de càrrega posterior, tant pel que fa a la recollida comercial com en la domèstica. Aporta flexibilitat a la organització de les recollides i permet incidir en les limitacions en la ubicació de contenidors per motiu del sistema de càrrega lateral; implantació de la recollida selectiva al mercat setmanal i recollida específica de poda.

I pel que fa a la neteja viària: evolució dels mètodes manuals actuals vers un escenari més mecanitzat; millora de prestacions en els àmbits més sensibles: Mercat Municipal i platges, així com augment en el temps dels serveis.

Pel que fa referència als dos serveis, s’implantarà un servei de Control de Qualitat amb una empresa externa que ha de vetllar pel compliment de la contractació, i en temps real, controlar els serveis que s’estan donant i la seva repercussió econòmica.

Fotografia: Ajuntament de Palafrugell