Aprovada la rehabilitació del Pont d'Eiffel de Palamós

L'Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment el projecte de restauració del conegut com a pont d'Eiffel.   El  projecte  contempla  la  neteja  a  fons  de  l’estructura  amb sorrejat, un nou paviment de formigó, nova il·luminació i pintat de color vermell, el color original de la infraestructura i el mateix que té el pont del mateix nom que uneix el carrer Santa Clara amb la Rambla de Girona. També se li aplicarà un tractament antioxidació i el paviement tindrà un acabat de sauló. La il·luminació es farà amb balisses encastades a la barana. Amb aquesta actuació es vol donar rellevància al patrimoni, fer-lo més visible i facilitar la circulació de vianants. 

This text will be replaced

El projecte està valorat en 36.000 euros i es troba actualment en període d'exposició pública després de ser aprovat per Junta de Govern. Si no hi ha al·legacions en un període de 30 dies serà aprovat definitivament.

Un pont del SXIX que va estar originalment a Girona

El  Pont  de  Ferro,  Pont  Eiffel  o  Pont  del  Mas  Gorgoll,  és  l’antic  pont  que  unia  el  barri  del   Balitrà  amb  la  resta  del  municipi.  Va ser instal·lat per  primer  cop  a  Girona  sobre  el  riu  Güell  l’any 1878 i durant l’any 1968 va ser traslladat a Palamós sobre la Riera Aubí. Va ser inaugurat l’any 1969 garantint l’accés a l’àmbit del Mas Gorgoll. 

El pont, de 18 metres de llarg i 5 d'ample, està catalogat dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. És una estructura d'acer laminat reblonada amb una part central de formigó. Actualment es trobava en estat d'oxidació i havia crescut vegetació en excés al seu voltant.

El projecte preveu, a més de la rehabilitació de la infraestructra, el desbrossat de vegetació d'uns 40 metres al seu entorn. Està previst que les obres durin 45 dies.